Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.krzysztofpakulec.com (zwanego dalej: „Serwisem”).

1.1 Właściciel Serwisu

Właścicielem Serwisu jest Krzysztof Pakulec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pakulec.com Krzysztof Pakulec z siedzibą w Raciborzu 47-400, przy ul. Rzemieślniczej 4/5, NIP 6391884643 i REGON 242627757 (zwany dalej: „Usługodawcą lub 'Administratorem'”).

2. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby korzystające z Serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”) jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku użytkowników chcących korzystać z dostępnych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skutecznego korzystania z Serwisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki Prywatności lub pod adresem e-mail: kontakt@pakulec.com.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

3. FORMULARZ REJESTRACYJNY SERWISU

Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu zapewnienia korzystania przez Użytkownika z dostępnych w Serwisie funkcji. W przypadku newslettera podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zawartej przez nich z Usługodawcą umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgody Użytkowników, prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

4. PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików Cookies/ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”). Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.

Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów Zewnętrznych. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.